Forretningsbetingelser for advokatfirmaer tilknyttet Favrskov Advokaterne
(revideret den 11. oktober 2021) 

Generelt Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Favrskov Advokaterne påtager sig for dig/jer, medmindre andet er aftalt skriftligt

Favrskov Advokaterne er et kontorfællesskab mellem Favrskov Advokaterne v/Advokat Torben Jensen CVR-nr. 31797691 og Advokatanpartsselskabet Erling Kragh-Pedersen CVR-nr. 21860832

I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatbisstand i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater. 

Opgavens modtagelse For hver opgave aftales omfanget af den juridiske bistand og andre ydelser mellem Favrskov Advokaterne og dig/jer. 

I forbindelse med modtagelse af en sag undersøges det straks, om der foreligger inhabilitet, eller om der kan være interessekonflikter forbundet med vores behandling af sagen

Såfremt det konstateres, at en sådan inhabilitet/interessekonflikt foreligger, vil du/i straks blive orienteret herom og om muligt blive henvist til et andet advokatfirma

Persondatapolitik Som følge af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, er Favrskov Advokaterne forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra dig/jer

Når vi behandler en sag for dig/jer, indhenter vi en række personoplysninger fra dig/jer. Det drejer sig først og fremmest om almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. 

I nogle sager indhenter vi tillige dit/jeres cpr.nummer (numre) fra dig/jer. Det gælder f.eks. ved køb af fast ejendom eller ved oprettelse af testamenter og ægtepagter

| sager omfattet af hvidvaskloven indhenter vi endvidere identitetsoplysninger fra dig/jer i form af kopi af sygesikringsbevis samt kørekort og/eller pas. 

I nogle sager er det nødvendigt at indhente følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. 

Nogle gange modtager vi også personoplysninger om dig/jer fra andre aktører i sagen, f.eks. dit/jeres forsikringsselskab, modparter eller en ejendomsmægler

Vi bruger udelukkende oplysningerne til at behandle din/jeres sag samt overholde de retlige forpligtelser, som vi er underlagt, f.eks. hvidvaskloven, skattelovgivningen, bogføringsloven og de advokatetiske regler. Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige i den forbindelse

I det omfang det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag, videregiver vi personoplysninger til andre relevante aktører, f.eks. modparter, vidner, skønsmænd, domstolene samt andre offentlige myndigheder. 

Som advokater er vi underlagt en streng tavshedspligt om vores klienter, og tavshedspligten omfatter alle de oplysninger, som du/i har meddelt os. Vi videregiver derfor kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag og ifølge aftale med dig/jer, eller hvis vi er retligt forpligtet hertil

Alle data opbevares sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning. Dette skyldes, at advokaters rådgivningsansvar ifølge forældelsesloven gælder i op til 10 år fra rådgivningens afslutning

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog 5 år efter klientforholdets ophør. 

I vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.favrskovadvokaterne.dk kan du/i læse vilkårene for behandlingen af dine/jeres persondata og de rettigheder, som du/I har i den forbindelse

Har du/I spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, er du/I velkomne til at kontakte os. 

Udførelse af opgaven Den enkelte advokat og klienten indgår direkte aftale om den juridiske bistand herunder omfanget af hver opgave som klientens og eventuelle andres medvirken og ydelser

Klienten har således ikke noget kontrakts forhold til Favrskov Advokaterne (samlet betegnelse for kontorfælleskabet) eller til de øvrige advokater tilknyttet Favrskov Advokaterne, ligesom de øvrige advokater ikke i nogen henseende kan gøres ansvarlige for de fejl eller forsømmelser, som den advokat, som klienten har indgået aftale med, måtte have begået

Advokaten forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Advokatens rådgivning er målrettet den konkrete opgave, og må ikke anvendes til anden formål uden advokatens tilladelse

Honorar og fakturering Advokaternes salær fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde udenfor normal arbejdstid, arbejde af særlig hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for dig/jer, værdien af vores ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialviden, som opgavens løsning har krævet samt det opnåede resultat

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af dig/jer udover honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, f.eks. tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende

Erhvervsklienter vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter

I forbrugerforhold vil du/I modtage oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes i overensstemmelse med gældende regler

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt á conto afregning hvert kvartal. Dette udgangspunkt kan fraviges ved sager, som har ligget stille i en periode, f.eks. sager hvor man afventer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Her vil afregning typisk ske hvert halve år

I korterevarende sager afregnes sagen normalt ved sagens afslutning. Ved retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes. 

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves hos dig/jer ved førstkommende faktura efter denne er afholdt. Dog kræves større sagsomkostninger og udlæg indbetalt af dig/jer forud for afholdelse heraf

Bankforbindelse Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler. Eventuelle tilskrevne negative renter debiteres klienten

Favrskov Advokaterne v/Advokat Torben Jensen benytter sig af Jyske Bank, Klientkontonummer 7187-000113864 

Advokatanpartsselskabet Erling Kragh-Pedersen ApS benytter sig af Jyske Bank, Klientkontonummer 5059-000115839

| tilfælde af en banks konkurs får indskyderen dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler i op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til kr. 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på 

en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring Den enkelte advokat er alene ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

Ansvaret pr. opgave er begrænset til den enkelte advokats til enhver tid gældende maksimale dækning i henhold til den tegnede ansvarsforsikring. De samlede erstatningsbeløb, som min klient er berettiget til at modtage, kan ikke overstige den maksimale dækning for så vidt angår samtlige krav klienten rejser i ét kalenderår

Advokaten og øvrige medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder drift tab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. 

Advokaten hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgiver, som advokaten har henvist klienten til, ligesom advokaten ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandør, som advokaten efter aftale med klienten har overladt at dele opgavens løsning med

Advokatfirmaerne hos Favrskov Advokaterne som begge er ansvarsforsikret i CNA Insurance Company policenummer DKFL102887514 med en dækningssum på kr. 2.500.000 pr. advokat og en årlig samlet overdækning udover minimumsdækningen på kr. 10.000.000

Depositum Medmindre andet aftales i den enkelte sag, kan der opkræves et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. 

Opgavens afslutning Favrskov Advokaterne gennemfører som udgangspunkt sagen til dennes naturlige afslutning, eller indtil du/I anmoder os om at afslutte denne

Såfremt kredittiden på vores faktura, på trods af rykkere, er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos dig/jer, forbeholder vi os ret til snarest muligt at afslutte vores behandling af sagen. 

I det særlige tilfælde, at vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagens behandling, eller vi mener, at det er i din/jeres interesse at vi ophører med at yde bistand, forbeholder vi os ret til at udtræde af sagen. Du/I vil straks blive orienteret om dette

Klage, lovvalg og værneting Mener du/i ikke at den udførte bistand eller det beregnede honorar lever op til din/jeres forventninger, opfordres du/i til at kontakte den jurist/advokat som er ansvarlig for sagen

Favrskov Advokaterne v/Torben Jensen CVR-nr. 31797691 og Advokatanpartsselskabet Erling Kragh-Pedersen CVR-nr. 21860832 er omfattet af Advokatsamfundets Tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jfr. Retsplejelovens $126 herudover gælder de advokatetiske regler. 

De regler, der er særligt gældende for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af utilfredshed med Favrskov Advokaterne v/Torben Jensen eller Advokatanpartsselskabet v/Erling Kragh-Pedersens og advokat Erling Kragh-Pedersens adfærd eller behandling af sager, sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte os direkte på kontakt@favrskovadvokaterne.dk. Klienten kan indbringe klager over Favrskov Advokaterne v/advokat Torben Jensen eller Advokatanpartsselskabet Erling Kragh Pedersen og advokat Erling Kragh-Pedersens rådgivning og det beregnede salær for: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Du kan læse mere om, hvordan du kan klage til Advokatnævnet på deres hjemmeside: www@advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.dk 

Favrskov Advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret

Enhver tvist som måtte opstå mellem Favrskov Advokaterne og dig/jer, kan alene indbringes for Retten i Randers. 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor