Behandling af persondata

1. Hvilke ydelser leverer vi?
Favrskov Advokaterne leverer juridisk bistand og rådgivning.

Til brug herfor indsamler vi en række persondata fra dig/jer.

I det følgende har vi uddybet, hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine/jeres data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du/I har i den forbindelse.

2. Hvad er persondata?
Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller cpr.nr. 

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
 

3. Hvordan indsamler vi persondata?
Vi indsamler først og fremmest persondata om dig/jer ved, at du/I selv giver os persondataene i forbindelse med, at vi behandler din/jeres sag for dig/jer.
 

Nogle gange modtager vi også personoplysninger om dig/jer fra andre aktører i sagen, f.eks. dit/jeres forsikringsselskab, modparter eller en ejendomsmægler.

Du/I kan nedenfor læse, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag vi gør det.

4. Hvad anvender vi persondata til?
Formålet med at indsamle og bruge dine/jeres persondata er først og fremmest at kunne behandle din/jeres sag på den mest optimale måde. Dette gælder f.eks. dit/jeres navn(e), adresse, telefonnummer og mailadresse, dvs. almindelige kontaktoplysninger.

Hvis det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag, indhenter vi også andre former for persondata fra dig/jer, herunder følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger.

I nogle sager indhenter vi tillige dit/jeres cpr.nummer(numre) fra dig/jer. Det gælder f.eks. ved køb af fast ejendom eller ved oprettelse af testamenter og ægtepagter.

Dette udgør således vores lovlige behandlingsgrundlag. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores juridiske bistand og rådgivning til dig/jer.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Dette gælder f.eks. for persondata til brug for vores overholdelse af hvidvaskloven, skattelovgivningen, bogføringsloven og de advokatetiske regler.

I sager omfattet af hvidvaskloven indhenter vi identitetsoplysninger fra dig/jer i form af kopi af sygesikringsbevis samt kørekort og/eller pas.

5. Hvor længe opbevarer vi persondata?
Alle data opbevares sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning. Dette skyldes, at advokaters rådgivningsansvar ifølge forældelsesloven gælder i op til 10 år fra rådgivningens afslutning.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale der var indgået med dig/jer og hvad vi har gjort i forhold til dig/jer, så vi kan varetage vores interesser.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes 5 år efter klientforholdets ophør.

6. Hvornår videregiver vi persondata?
I det omfang det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag, videregiver vi personoplysninger til andre relevante aktører, f.eks. modparter, vidner, skønsmænd, domstolene samt andre offentlige myndigheder.

Som advokater er vi underlagt en streng tavshedspligt om vores klienter, og tavshedspligten omfatter alle de oplysninger, som du/I har meddelt os. Vi videregiver derfor kun oplysninger i det omfang der er nødvendigt for at behandle din/jeres sag og ifølge aftale med dig/jer, eller fordi det er nødvendigt for at overholde lovgivningen.

Vi videregiver endvidere persondata til vores databehandlere. Det drejer sig om vores leverandører af IT-systemer til vores elektroniske sagsbehandling og bogføring. Derudover indgår dine/jeres persondata i vores elektroniske backup. Vi benytter os af cloud-systemer i forbindelse med ovenstående. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Vi anvender kun databehandlere i EU samt virksomheder udenfor EU, hvis virksomheder udenfor EU har tilsluttet sig den såkaldte Privacy Shield-aftale.

I visse tilfælde kan det være påkrævet af lovgivningen, at vi videregiver persondata uden dit/jeres samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis vi har mistanke om en transaktion i strid med hvidvaskloven.

7. Dine/jeres rettigheder
Som registreret har du/I visse rettigheder, som vi som dataansvarlige er forpligtet til at opfylde.

Du/I kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig/jer, ligesom du/I kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger.

Hvis du/I ønsker at dine/jeres personoplysninger bliver slettet, at vi begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du/I at gøre indsigelse mod vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte os.

Ofte vil vi dog ikke have mulighed for at slette dine/jeres personoplysninger, idet de er nødvendige for at behandle din/jeres sag, overholde retlige forpligtelser eller beskytte vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende.

Du/I kan endvidere kontakte os, såfremt du/I ønsker at udnytte din/jeres ret til dataportabilitet.

8. Opbevaring af persondata
Vi er forpligtet til at beskytte dine/jeres persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vi er underlagt en streng tavshedspligt, ligesom vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine/jeres persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

9. Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine/jeres persondata behandles betryggende, og at dine/jeres rettigheder beskyttes optimalt, og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du/I mod forventning mener, at vi ikke behandler dine/jeres henvendelse og dine/jeres rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig/jer kontakte os, gerne pr. mail med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på kontakt@favrskovadvokaterne.dk

Vi vil da ekspedere din/jeres henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du/I fortsat mener, at vi ikke behandler din/jeres henvendelse og dine/jeres rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du/I klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet,
Borgergade 28,
1300 København K,
tlf. 33193200
www.datatil-synet.dk.

10. Kontaktoplysninger
Favrskov Advokaterne er dataansvarlige og sikrer, at dine/jeres persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Favrskov Advokaterne, Søndergade 34, 8370 Hadsten, cvr.nr. 31797691

Tlf. 87621090, Mail: kontakt@favrskovadvokaterne.dk,

Website: www.favrskovadvokaterne.dk

 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor