Skilsmisser og forældremyndighedssager


Hvis jeres ægteskab er gået i stykker og problemerne tårner sig op, og situationen synes uoverskuelig og kaotisk, er det vigtigt, at I ikke haster af sted. Sørg for at udfylde papirerne korrekt, og har I børn og bolig er det en god idé at blive enige om, hvordan I i fremtiden indretter jer.
Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi jer så I kan skilles under ordentlige rammer.

Den juridiske opløsning af et ægteskab sker ved skilsmisse. Separation er en slags prøveperiode, hvor man formelt set stadig er gift. Inden I kan blive skilt, skal I have været separeret i  minimum seks måneder. Har du været udsat for vold, utroskab eller bigami kan du begære skilsmisse med det samme.

Separation


De fleste starter med at blive separeret. Ved separation ophører næsten alle retsvirkninger af ægteskabet.
Formålet med ægteskabslovens regler om separation er at give du og din ægtefælle en betænkningstid, hvori I kan overveje konsekvenserne af ægteskabets ophør.
Ifølge ægteskabsloven har du altid ret til at kræve separation, hvis du ikke mener at kunne forsætte samlivet, også selvom din ægtefælle ikke ønsker det.

De juridiske retsvirkningerne af en separation er i det store hele det samme som ved skilsmisse. Lighederne ligger bl.a. i, at formuefællesskabet ophører med virkning fra bevillingen eller dommen. Dette gælder også den gensidige legale arveret mellem ægtefællerne.

Efter et års separation har du og din ægtefælle ret til skilsmisse. Dette forudsætter dog, at I ikke har genoptaget jeres samliv. Er I begge enige, kan I blive skilt allerede efter 6 måneders separation.

Skilsmisse


Du har ret til skilsmisse, når du og din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de seneste to år. En faktisk adskillelse, som alene skyldes arbejds- eller udannelsesmæssige forhold eller fængselsophold, kan ikke danne grundlag for skilsmisse.
Efter seks måneders  separation, kan du og din ægtefælle begære skilsmisse. Dette kræver dog, at I er enige herom. Er I ikke det, kan du først søge om skilsmisse efter et års separation.

Har du været udsat for vold eller har din ægtefælle været dig utro kan du, som tidligere nævnt, blive skilt med det samme. Selv om I er enige om at søge skilsmisse skal utroskab bevises under sagen, f.eks. ved en skriftlig erklæring fra den person som din ægtefælle har været dig utro med.

Ansøgningen om skilsmisse kan hentes på statsforvaltnings hjemmeside, og det koster 500 kr. at få behandlet sagen. Hos Favrskov Advokaterne rådgiver vi dig, så du kan få udfyldt ansøgningen korrekt.

Når du udfylder separations- og skilsmissepapirerne hos statsforvaltningen skal du tage stilling til spørgsmålet om ægtefællebidraget. Er din ægtefælles indkomst meget større end din, kan det være relevant at forhandle sig frem til ægtefællebidrag. Beløbets størrelse er fradragsberettiget og fastsættes ud fra bidragsyderens indkomst.
Fraskriver du dig retten til ægtefællebidrag, kan du ikke senere fortryde. Det er derfor en god idé, at du henvender dig til en advokat inden du indsender papirerne til statsforvaltningen.

Bliver I ikke enige om bidragspligten under statsforvaltningens behandling af sagen afgør retten spørgsmålet. Størrelsen på bidraget aftaler I som udgangspunkt selv. Er I uenige træffer statsforvaltningen en afgørelse baseret på jeres indkomster.      

Når i bliver skilt, ophører jeres formuefællesskab. Det vil sige, at I som udgangspunkt skal dele jeres formue lige over. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over aktiver, skal værdierne heraf træffes ud af boet, inden boet opgøres og deles mellem jer. Hvis et stor særeje betyder, at én af jer kommer til at blive urimeligt dårligt stillet skal der evt. betales et kompensationsbeløb, også kaldet et § 56-krav.

Formuen som skal deles er den nettoformue som er tilbage når evt. gæld er fratrukket. Har den ene af jer en personlig gæld, overtager den anden dog ikke halvdelen af gælden.
Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi jer med at få udarbejdet en bodelingsoverenskomst. En aftale om bodeling er bindende og den sikrer således, at du på et senere tidspunkt undgår uoverensstemmelser. Finder I ikke en løsning på bodelingen kan sagen ende i skifteretten og det kan koste mange penge. Det er derfor en god idé at inddrage en advokat fra starten.

Papirløst samliv


Er dig og din partner ikke gift, og dermed lever i et papirløst forhold, er jeres samliv ikke reguleret af retsregler. Det betyder, at I kan gå fra hinanden uden at søge om separation eller skilsmisse. Dermed er I også selv ansvarlige for at dele jeres fælles ejendele. Har i oprettet en samlivskontrakt danner den grundlag for delingen.
Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig, så du og din samlever får delt jeres ejendele på en ordentlig måde.
Forældremyndighedssager

Som ægtefæller har I fælles forældremyndighed over jeres fælles børn og skal sammen træffe beslutninger om valg af skole, læge mv.
Ophører jeres ægteskab, forsætter jeres fælles forældremyndighed normalt uændret. Desværre  kan der opstå konflikter om forældremyndigheden i disse situationer.  Uanset om dine børn ikke bor hos dig efter du og din partner er gået fra hinanden, har børnene ret til samvær med dig. Det bedste for jeres børn er hvis du og din tidligere partner indgår en skriftlig aftale om samvær. Hos Favrskov Advokaterne kan vi hjælpe dig med en aftale som både du og din tidligere partner kan skrive under på.

Du har pligt til at forsøge dine børn, uanset om de bor hos dig eller ej. Forsørgelsespligten opfyldes ved at betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse. Beløbets størrelse afhænger af din indkomst og bidraget er fradragsberettiget. Er børnene lige meget hos både du og din tidligere partner er der typisk ikke bidragspligt.

Bor børnene hos dig, og din tidligere partner stopper med at betale børnebidraget, kan du gå til kommunen. De kan hjælpe dig med at inddrive bidraget med tilbagevirkende kraft. 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor