Skader og erstatning

Er du kommet til skade har du mulighed for at få erstatning. Området for erstatningssager er stort, der er mange regler at tage højde for og blot et enkelt fejltrin kan betyde, at du kan gå glip af mange penge.

Hos Favrskov Advokaterne vil vi hjælpe dig med at føre din sag, så du får den erstatning, du har ret til.

For at få en erstatning skal du anmelde skaden. Hvem du skal anmelde skaden til, afhænger af, om du er kommet til skade på jobbet, i fritiden, i trafikken eller på sygehuset. Uanset hvor du fik skaden, er der mange tidsfrister osv. at holde styr på, når du skal anmelde skaden. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med at anmelde skaden korrekt.

Skader

Arbejdsskade
En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber, arbejdsulykke og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt, eller indenfor 5 dage efter at hændelsen/påvirkningen er sket.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. For at en ulykke eller erhvervssygdom kan anerkendes, er der flere betingelser og forhold, som skal være opfyldt.

Hos Favrskov Advokaterne vil vi hjælpe dig med at vurdere, om din skade kan karakteriseres som en arbejdsskade. Kontakt os hurtigst muligt efter skaden er sket.


Er du kommet til skade i forbindelse med en forbrydelse?
Er du kommet til skade i forbindelse med voldsforbrydelse, kan du søge erstatning fra Erstatningsnævnet. Du kan få erstatning, selvom voldsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Du kan også få erstatning, selvom voldsmanden ikke kan straffes, fordi han er under 15 år eller utilregnelig f.eks. sindssyg. Det er en betingelse, at der er tale om en personskade og at du, indenfor 72 timer efter forbrydelsen, har anmeldt forbrydelsen til politiet.

Når politiet har afsluttet efterforskningen, overlades sagen til anklagemyndigheden, som efterfølgende vil vurdere, om der er tilstrækkeligt med beviser til at kunne rejse en straffesag mod voldsmanden. Hvis du har været syg, eller har haft gener som følge af volden er det vigtigt, at det bliver taget med under straffesagen.

Politiet kan vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. Hvis du er i tvivl, kan du også kontakte en advokat.

Hos Favrskov Advokaterne kan vi rådgive og hjælpe dig under straffesagens behandling. Som offer for en alvorlig forbrydelse har du krav på at få beskikket en advokat, en såkaldt bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er gratis for dig. Vi hjælper gerne dig som din bistandsadvokat.

Skade efter en ulykke

Skade efter en ulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, har du som udgangspunkt krav på erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Har du fået en forvridning eller forstuvning i nakken, har du måske fået piskesmæld. Det kan være vanskeligt at fastsætte størrelsen på erstatningen efter et piskesmæld. Dette skyldes, at det ikke kan ses på scanning eller røntgen. For at få anerkendt dine smerter som piskesmæld, skal symptomerne være opstået senest 72 timer efter ulykken. Det er derfor vigtigt, at du opsøger læge eller sygehus med det samme, så dine gener kan blive noteret i din lægejournal så tidligt så muligt.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med alt det praktiske og juridiske i forbindelse med erstatning for piskesmæld og andre skader efter trafikuheld.

Skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet
Kommer du til skade i forbindelse med undersøgelser eller behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, kan du få erstatning efter reglerne i den offentlige erstatningsordning: patientforsikringsloven. Ordningen dækker også fysiske skader efter brug af lægemidler.

Der er altid en risiko ved at blive behandlet for en sygdom. Det er derfor heller ikke alle typer behandlingsskader, du kan få erstatning for.

Det er patientforsikringen som afgør om du skal have erstatning eller ej, men du skal selv anmelde skaden. Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med alt det juridiske, og at alle de formelle krav bliver overholdt.
 

Erstatning

Godtgørelse for varigt mén
Varigt mén betyder, at man har fået en skade der ikke kan helbredes. Har du fået varig personskade efter en ulykke, har du ret til godtgørelse for varigt mén.

Méngraden fastsættes på baggrund af dine lægeerklæringer og ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

Méngraden kan som udgangspunkt først fastsættes, når din helbredsmæssige tilstand er varig, det vil sige, når den hverken bliver bedre af sig selv eller ved behandling. Det kan normalt først afklares efter 3-12 måneder efter tidspunktet for skaden.

Hvert år fastsættes et nyt beløb for godtgørelsen for mén. I 2019 udgør godtgørelsen kr. 8.985,00 pr. procent. Er du 40 år eller derover, sker der en gradvis reduktion. Du skal have en méngrad på mindst fem procent, før du får ret til godtgørelse. Godtgørelsen er skattefri.


Erstatning for tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne betyder, at en personskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Hvis du ikke er kommet i arbejde, udregnes erstatningen for tabt erhvervsevne ud fra en vurdering af dine fremtidige muligheder for at tjene penge ved arbejde.

En erstatning for tabt erhvervsevne kan udbetales som en engangserstatning, eller som en løbende ydelse.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Har du pådraget dig en personskade, vil du ofte stå i en situation, hvor du i en periode ikke er i stand til at vende tilbage til dit arbejde på fuld tid. Dette kan resultere i, at du mister en indtægt.

Tabt arbejdsfortjeneste kan kompensere dig for dette indtægtstab, indtil du igen kan optage dit arbejde.

Viser det sig, at du ikke kan arbejde i samme omfang som før skaden, og derfor lider af et varigt erhvervsevnetab, har du mulighed for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil erhvervsevnetabet kan opgøres.

Erstatningen udregnes krone-for-krone, hvilket betyder, at du får erstattet den forskel mellem hvad du ville have tjent, hvis skaden ikke var indtruffet, og det du reelt har tjent efter denne.

Udover din faste løn har du også krav på at få erstatning, hvis du kan dokumentere, at du for eksempel ville have optjent bonusser, akkordbeløb eller lønstigninger, hvis skaden ikke var indtruffet.

Godtgørelse for svie og smerte
Godtgørelse for svie og smerte er en kompensation for det ubehag og de smerter, som skaden har påført.

For at kunne få godtgørelsen skal man være sygemeldt og under en eller anden form for behandling. Dertil skal sygemeldingen kunne dokumenteres med for eksempel en lægeerklæring.

Godtgørelsen ydes pr. sygedag efter de takster der fremgår af Erstatningsansvarsloven.

Taksten er kr. 205,00 pr. dag du er syg. Du kan højest få et beløb på kr. 78.500,00.

Dækning af udgifter
I de fleste tilfælde vil du få dækket advokatomkostningerne af den ansvarlige modparts forsikringsselskab. Er der ingen ansvarlig modpart vil du som hovedregel blive dækket af din egen retshjælpsforsikring.

Forsikringsselskaberne kan naturligvis have en interesse i at begrænse dit erstatningskrav mest muligt. Derfor kan det være en økonomisk gevinst for dig at alliere dig med en advokat, som kan hjælpe med at gøre erstatningskravet op.

En erstatningssag kan tage lang tid, men resultatet af den kan også være helt afgørende for din fremtidige situation. Det er derfor vigtigt, at du får hjælp til at få den rigtige erstatning.

Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig med alt det juridiske og praktiske, så du kan opnå den erstatning som du har ret til.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor