Oprettelse af testamente

Testamenter som er skrevet uden kyndig advokathjælp giver ofte anledning til problemer og misforståelser.

Det er derfor vigtigt at få hjælp hos advokater med speciale i familie- og arveret inden man udfærdiger sit testamente.

Testamente

Et testamente er det dokument der afgør, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Enhver, der er over 18 år og kan råde fornuftsmæssigt, kan oprette et testamente. 

Du behøver ikke være gift med din samlever for at oprette testamente til fordel for den anden, faktisk er det endnu vigtigere at ugifte opretter testamente end ægtefæller, idet ugifte samlevende ikke arver hinanden uden et testamente – heller ikke selvom I har boet sammen i 2 år.


I et testamente kan du som udgangspunkt bestemme, hvad der skal ske med din formue efter du dør.

Udgangspunktet hvis du ikke har oprettet testamente, men har en ægtefælle og børn er, at din ægtefælle er berettigede til halvdelen af arven efter dig og dine børn er berettigede til den anden halvdel af arven efter dig til ligedeling.

Dog er der visse begrænsninger, herunder at ens børn er berettigede til deres tvangsarv – det samme er din ægtefælle.

Set i forhold til din samlede formue, da udgør tvangsarven ¼ og den resterende ¾ er din friarv. Din friarv har du fri mulighed for at råde over som du vil, enten ved at bestemme at din ægtefælle skal arve mest muligt efter dig, eller måske er det i stedet dine børn du ønsker arver mest muligt.

Det er også i et testamente muligt at bestemme, hvilken særejestatus arven skal have for den som modtager arven. Det betyder, at du i dit testamente kan bestemme, at den arv dine børn arver efter dig f.eks. skal være deres fuldstændige særeje, og således ikke deles med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller ved død.

Der er således mange forskellige muligheder ved et testamente, og gennem en god og grundig rådgivning hjælper vi dig med at finde frem til den løsning, der passer bedst for dig.

Oprettelsen af testamentet
Der findes flere forskellige former for testamente.

For at et testamente er gyldigt, er der en række formkrav, som skal være opfyldt.

Et testamente kan oprettes som notartestamente, vidnetestamente eller nødtestamente.

Notartestamente
Den mest sikre måde at oprette et testamente på er, at oprette det som et notartestamente. Et notartestamente er kun gyldigt, hvis det oprettes skriftligt og underskrives, eller vedkendes, for en notar, der ved påtegning på testamentet bl.a. bekræfter, at testator ved oprettelsen var i stand til at forstå dispositionen. Notaren er en administrativ medarbejder i byretten, normalt skifteretten. Normalt underskrives notartestamentet i skifteretten. Er du af helbredsmæssige årsager forhindret i at møde op i skifteretten, kan der anmodes om at få notaren ud på bopælen, til et plejehjem eller på et hospital.

Forinden du underskriver testamentet skal du forevise gyldig billedlegitimation i form af f.eks. pas eller kørekort.

Ofte vil notaren gennemgå testamentet med dig for at sikre sig, at du har forstået selve indholdet og betydningen af oprettelsen. Du skal dog være opmærksom på, at notaren ikke påtager sig en egentlig juridisk gennemgang af testamentet.

Herefter underskrives notartestamentet i to eksemplarer, hvorefter testamentet er gyldigt. Notaren beholder originalen og du får genparten med hjem. Originalen vil blive sendt til centralregisteret for testamenter og registret under dit cpr-nummer.

Det koster kr. 300,00 at oprette et notartestamente. Dette beløb skal betales til skifteretten samtidig med underskriften.

Hvis du senere ønsker at ændre eller tilbagekalde testamentet kræver det, at du opretter et nyt notartestamente, hvori du ændrer eller tilbagekalder det tidligere testamente, idet det ikke er nok at lave en påtegning på testamentet hjemme. Du skal forbi notaren for at det er en gyldig ændring eller tilbagekaldelse.

Vidnetestamente
Normalt vil vi ikke anbefale dig at oprette dit testamente som vidnetestamente, men i det følgende vil vi dog alligevel kort gennemgå gyldighedsbetingelserne.

Et vidnetestamente skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes af testator under samtidig tilstedeværelse af to vidner, som straks skal skrive deres navne på testamentet. Herudover skal de angive bopæl og stilling samt hvor og hvornår testamentet underskrives.

Vidnerne skal være fyldt 18 år, og skal være i stand til at forstå, at de er vidner for et testamente. Man må ikke være vidne, hvis man er tæt knyttet til den der opretter testamentet, i form af familiemedlem eller institution, eller hvis man selv står til at skulle arve efter testamentet.

Ved oprettelse af vidnetestamente sparer du notarialgebyret på kr. 300,00, men til gengæld er der langt større risiko for, at testamentet bliver tilsidesat.

Nødtestamente
Kun hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notar- eller vidnetestamente, kan der lovligt oprettes et nødtestamente.

Ved oprettelsen af et nødtestamente er der ingen særlige formkrav. Det afgørende er blot, at testamentet må antages at give udtryk for din endelige vilje samt at du fornuftmæssigt er i stand til at oprette testamentet. Endvidere må du ikke have haft mulighed for at oprette testamente som enten et notartestamente eller et vidnetestamente. Det er derfor kun i helt særlige tilfælde, hvor du står i en nødsituation, at det er muligt at oprette et nødtestamente.

Et nødtestamente bortfalder 3 måneder efter, at den omstændighed, der forhindrede oprettelsen af notar- eller vidnetestamente, er væk.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor